دانلود مقاله سوء تغذیه 20 ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

تغذ ی ه ی ک ی از مهمتر ی ن علل مرگ و م ی ر و ناتوان ی در کودکان م ی باشد. عدم تعادل ب ی ن مواد غذا یی و انرژ ی مصرف ی با ن ی از بدن برا ی رشد، نگهدار ی وعملکرد اعضا ی بدن، عامل ا ی جاد ا ی ن ناهنجار ی است. کاوش ی کور و ماراسموس 2 نمونه از کمبود انرژ ی-پروتئ ی ن از ا ی ن ب ی مار ی م ی باشند. اختلاف ب ی ن ا ی ن دو نمونه بر اساس عدم وجود ادم و تورم ب ی ن بافت ی است که در کواش ی وکور ا ی ن ادم وجود دارد ول ی در ماراسموس ا ی ن علامت را ندار ی م. با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (سوء تغذیه 20 ص) را تهیه کنید.

قسمتی از متن:

1

سوء تغذ ی ه

لینک کمکی