توصیه های تعمیراتی جهت لرزه گیرهای هیدرولیکی 11 ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

نام فایل: توصیه-های-تعمیراتی-جهت-لرزه-گیرهای-هیدرولیکی-11-ص

فرمت:. doc

تعداد صفحه/اسلاید: 9

حجم: 6 مگابایت

Sheet no: 5-22

توصیه های تعمیراتی جهت لرزه گیرهای هیدرولیکی:

لرزه گیرها، اجزاء مهمی برای ایمینی نیروگاه ها هستند. منظور از استفاده آنها، حفاظت خطوط لوله و تجهیزات نصب شده قابل ارتجا از انحرافات نامطلوب می باشد. لرزه گیریها طراحی شده اند تا نیروگاه در شرایط فرمان بهره برداری گردد. با وجود این پوشش مکانیکی افزوده شده مستثنی از بعضی اجزاء نیست و بستگی به نوع وضعیت بهره برداری دارد.

چک و بررسی های مرتب:

پس از نصب، تمام لرزه گیرهای باید با چشم بررسی گردند، پس از آن، چک های مرتب مانند چک واحد ها با ید انجام پذیرد.

برای چک کردن موارد زیر لازم است:

لیستی از تمام مکان هایی که باید چک گردد، همراه با نقاط نصب مشخص شده، برای موقعیت و مکان نصب، مقدار حرکت (کورس) پیش بینی شده بازدیدی از وضعیت محیطی حال و آینده، و بازدیدی از ثبت تعمیراتی که تا کنون انجام پذیرفته است.

اجزاء اصلی که باید چک و بررسی گردند عبارتند از:

مفاصل ارتباطی اصطکاکی

آزادی عمل و جرکت لرزه گیر و مفاصل ارتباطی بر اساس حرکت خط لوله در اثر انبساط حرارتی

وضعیت پیستون مربوط به حرکت انبساطی و مقدار کافی کورس پیستون (کمترین 10 میلی متر)

تأثیر کلی از نقطه نظر وضعیت محیطی

وضعیت سطح سیال لرزه گیرهای هیدرولیکی

بررسی و اندازه گیری دقیق باید انجام بگیرد و در یک فرم ثبت گردد. پرسنل بازدید کننده باید توصیه ها و جزئیات را به قسمت مربوطه ارائه دهند. بعهده افراد مسئول انجام دقیق بررسی و اندازه گیری بدون تاخیر و اطمینان از وجود اسناد مربوطه می باشد.

5-23

بررسی مخصوص (ویژه)

براساس وضعیت های بهره برداری، بررسی ویژه جدی از بررسی های منظم است. اگر نیروگاه در شرایط فرمان بهره برداری باشد، توصیه می کنیم بررسی های زیر را پس از 12 سال انجام دهید. برای تدارک بررسی ها موارد زیر لازم است.

لیستی از جائیکه باید چک گردد همراه با تعیین نقطه نصب، شامل نقاط جرکتی که انتظار دارید، یک بازدید از وضعیت محیطی حال و آینده و بازدیدی از کارهای تعمیراتی ثبت شده که تا کنون انجام پذیرفته است.

یک بازدید ویژه بایستی از تمام لرزه گیرها انجام گیرد، مثل بازدید های دوره ای (مرتب)

بعلاوه یک چک و بررسی روی یک واحد مطمئن (دو واحد از هر نوع) از لرزه گیری هایی که نصب شده برای بدست آوردن خواص و عملکرد قطعات.

اندازه گیری از ژیاده نمودن دستگاه یک بررسی از کلیه سطوح لغزان (کشویی)

بررسی بر روی وضعیت آببند ها

...

لینک کمکی